• anyak_napja_1_2015.jpg
  • anyak_napja_2_2015.jpg
  • baratok.jpg
  • fagyizas.jpg
  • focizas.jpg
  • fold_napja_1_2015.jpg
  • fold_napja_2015.jpg
  • jovo.jpg
  • kert.jpg
  • kertben.jpg
  • sportolas.jpg

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Kodály Zoltán

Nyitvatartás

A nevelési év:
szept. 01. - aug. 31.-ig
tartó időszak.

Az intézmény nyitvatartása:
hétfőtől - péntekig
6.00-18.00 óráig .

Bővebben ...

 

 

Első Digitális Témahét
2016. április 04-08.

Megvalósult projekt rövid leírása

DIGITÁLIS KÉPESLAP ANYÁK NAPJÁRA

Készítette: Kozmáné Nagy Éva Óvodapedagógus

 

Korosztály: 5-6-7 éves óvodáskorú gyermekcsoport

 

 Projekt összefoglaló

 

A projekt során a gyermekek érzelmi felkészítése motiválása drámajátékokkal történik, hogy elősegítsem az IKT eszközök megismerését és a digitális Anyák napi képeslapok elkészítését.

Az anyanyelvi nevelés a kommunikációs készség, beszédkészség fejlesztése a drámapedagógia módszerek segítségével valósul meg.

A tevékenység megvalósításában igénybe vesszük az IKT nyújtotta lehetőségeket: a gyermekek riporter és fotós szerepében rögzítik egymás hangját és arcát fényképezőgép és tablettek segítségével. Interaktív táblán rajzolóprogram használatával lerajzolják anyukájukat, és a rajzokat felhasználják a tableteken található, képeslapszerkesztő programban a produktum elkészítésére.

A differenciált oktatást alkalmazva a tehetséges, különleges képességű tanulók ahaladóbb szintű számítógépes tevékenységbe is bekapcsolódnak.

A projekt 1 héten keresztül délelőtt több órán át, kötött és kötetlen tevékenykedtetési formában valósul meg. A héten délelőttönként összesen 5x45 percet közösen, kötött formában tevékenykedünk. A gyerekek egyénileg a hét 5 napjának valamelyikén a reggeli beérkezésüktől délig, kedvük és teherbírásuk szerint bármikor elkészíthetik a csoporttermünkben, a digitális táblán rajzaikat (időtartama a kidolgozottságtól függően változó: 10-30 perc gyerekenként,). A tableteken óvodapedagógusi felügyelettel, segítséggel megszerkesztik képeslapjukat (gyermekenként kb.:10 perc). Tehát gyermekenként  kb. 30 perc időt fordítunk a képeslap elkészítésére.

Projekt produktuma:

Digitális képeslap az édesanyáknak, rögzített gyerekhangok és a belőlük összeállított videó, ami az Anyák napi műsorunk egy részét képezi.

Projekt célja:

A gyermekek érdeklődésének felkeltése a digitális eszközök iránt, a digitális ismereteik bővítése, tapasztalatszerzés. Figyelmük irányítása a digitális eszköz hasznos használatára.

Konkrét cél: a digitális, tábla Mimio rajz szoftverének és a digitális toll biztos használata.

Táblagépek hangrögzítő programjának illetve képszerkesztő programjának megismerése elsajátítása, használata.

 

Fejlesztési cél:

Digitális kompetenciák fejlesztése: A megismert, megtapasztalt, elsajátított IKT eszközök magabiztos használata. A digitális alapokon nyugvó tanulás. Gondolatok, érzelmek kifejezése digitális vizuális eszközökkelvizuális kreativitás, kifejezőképesség fejlesztése, képszerkesztés megismerése.

Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése:szóbeli kommunikáció továbbfejlesztése szituációs drámajáték során. A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és alkalmazásával szövegalkotás, szókincsbővítés. Beszédaktivitás, erősítése, helyes artikuláció erősítése.

Kifejezőkészség fejlesztése: Elképzelések, érzések, élmények kreatív kifejezése beszédben és vizuális kultúrában.

Testi képesség fejlesztése:Finommotorika, finommozgás, tér és síklátás, szem-kézkoordináció fejlesztése

Értelmi képességek fejlesztése: Matematikai gondolkodás, fejlesztése matematikai fogalmak, formák használata, alkalmazása során valósul meg. Vizuális észlelés, emlékezet, szándékos figyelem, akusztikus észlelés, emlékezet, megfigyelőképesség fejlesztése.

 

Érzelmi nevelés is megvalósula környezeti nevelés kapcsán a család a családi kapcsolatok az érzelmek felidézésével. Érzelmi hangolódás

21.századi készségek:

Gondolkodásmód: kreativitás és innováció, problémamegoldás, döntéshozás.

Szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése: közösségi beilleszkedés, személyközi kapcsolatok gazdagodásamegfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben.

Életvitelhez kapcsolódó képesség: személyes és társas felelősségvállalás

A Projekt előzményei:

A gyermekcsoport jelentős része (18 fő) 4 éve nevelődik velünk, jól ismernek minket és mi is őket. Kiscsoportos koruk óta egyik jelentős nevelési, fejlesztési eszközként drámapedagógiával dolgozom velük. Az évek alatt nagy jártasságot szereztek ebben. A csoportunkba érkező új gyermekek is nagyon szívesen kapcsolódnak be, hamar elsajátították a tudást. Hatékonyan,  játékosan  tudnak elsajátítani új tudástartalmakat .A digitális témahétre készülve úgy gondoltam motiválás, érzelmi ráhangolódásként ismét  drámajátékokkal segítem az új tudás elsajátítását és közben az anyanyelvi nevelés is megvalósulhat.

Óvodapedagógus társammal a szülők segítségét és engedélyét is kértük a munkánkhoz:

·         Kértük a személyiségi jogok védelme miatt a beleegyezésüket.

·         Kértük: azok a gyermekek, akik otthon rendelkeznek táblagéppel, okos telefonnal, ha tehetik, hozzák be óvodánkba. Természetesen az eszközök használatát, és az átvételét szabályokhoz kötöttük, megóvásuk, védelmük érdekében.

·         Kértük, hogy a munkánkhoz telepítsenek fel már otthon egy rajzoló szoftvert, és biztosítsák, a könnyű kezelhetőséget, hogy a gép ne az óvodában kezdje el a frissítéseket, hogy könnyen és hatékonyan tudjunk dolgozni!

A megelőző hetekben már rendszeresen dolgoztunk a táblán és saját valamint óvodai laptop készülékeinkkel.

A szülők és a gyermekek figyelmét felhívtuk érdeklődésüket felkeltettük.

A SZÜLŐK PARTNEREINK VOLTAK MUNKÁNKBAN, KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!

A Projekt menete:

I.Hétfő: beszélgetést kezdeményezek a gyermekekkel, elmesélem, mit szeretnénk a héten véghezvinni.

A motiválást, ráhangolódást, érzelmi megnyilvánulások elősegítését drámajátékokkal szeretném segíteni a drámaóra játékait centrális fűzési módszerrel állítottam össze. Az egymásra épülő játékok segítették az elrugaszkodást, a bele, és átélést, a kreativitás és az egyéni érzelmi megnyilatkozásokat, a kibontakozást, és a tovább gondolkozást. A vizuális munka kreatív elősegítését, digitális tartalomba ágyazva.

Szabad tevékenykedési időben a digitális táblán kedvük szerint elkezdhetik rajzolni az édesanyáknak a digitális Anyák napi rajzokat, a digitális tollat használva. Volt, aki már rajzolt a táblán és igen jól használta a digitális tollat és a mimo rajzszoftverét is, ők segíthetnek társaiknak, de természetesen, én is felügyelem ellenőrzöm a munkát, segítem, dicsérem, inspirálom bíztató szavakkal a további munkára, ha valaki elakadt.

 A digitális táblán már többen dolgoztak, most a héten mindenki megismerheti a rajzolást a táblán és a digitális toll használatát is szeretném, ha mindenki elsajátítaná.

A használatakor be kell tartani a szabályokat:

1.    Az óvó nénitől el lehet kérni a digitális tollat és neki kell átadni a rajzolás végén, ő menti el a rajzokat.

2.    A tábla alatt levő dobogóra csak az a gyerek állhat fel, aki a táblán dolgozik.

II. Kedd:A gyermekek behozhatják táblagépeiket, okos telefonjaikat az óvodába.

Közösen óvodapedagógusi irányítással megalkotjuk a szabályokat, felhívjuk a figyelmüket a készülékek helyes használatára az értékmegóvásra.

Szabályok:

1.    Reggel közös helyre tesszük az eszközöket,

2.    Közösen, kisebb csoportokra osztva meghatározott célra fogjuk használni, többször is a napok folyamán. A tevékenykedtetés elvégzésekor, mindenki kap szabad 15 percet, amikor szabadon használhatja, majd ismét összegyűjtjük.

3.    Az óvodából távozáskor mindenki kiválasztja a sajátját és átadja szüleinek.

A keddi napon ismerkedünk a táblagépekkel, okos telefonokkal. A gyermekek közül azok az óvodások lesznek a csoportirányítók, akik már készülékkel rendelkeznek.

A továbbiakban a hét napjain szabad tevékenykedési időben ismét a digitális táblán készülhetnek az anyák napi rajzok, a közösen hozott szabályok betartásával.

III. Szerda: Közösen lineáris fűzési technikával készült drámajátékokkal hangolódunk a napi tevékenykedéshez. A drámajátékok csúcspontjaként szituációs játékokat játszunk ( filmfelvevővel, fényképezőgéppel, játék mikrofonnal), próbáltam elősegíteni a kommunikációt az önálló gondolatok megfogalmazását, a beszédkészséget.

Kisebb csoportokban ismerkedhetnek a gyermekek a táblagépek, okos telefonok és a hangrögzítő program helyes használatával. A gyerekek szabadon készíthetnek hangfelvételeket a táblagépek, okos telefonok hangrögzítőjén.

Szabad játékidőben ismét készültek az anyák napi rajzok a táblán.

IV. Csütörtök: a hangfelvételek rögzítése történt, és a rajzokat is folytatjuk. Egymást fotózták és megismerkednek a táblagépeken a MyPainter programmal, óvodapedagógusi felügyelet mellett. Elkezdhetik megszerkeszteni az anyák napi képeslapokat.

V. Péntek: Pénteken anyák napi képeslapokat szerkeszthetnek.

A gyermekek a táblagépemen OneNote program segítségével egyéni értékelő felületen értékelhetik a számukra legkedveltebb digitális tevékenykedési formákat.

Több érdeklődő gyermek bevonásával elkezdem összeállítani a Movi maker proramban a videót.

Értékelés:

A digitális témahéten használt eszközök, munkaformák, kedvelésére külön a gyermekek számára szerkesztettem táblagépre egyéni értékelő táblát. Az egyéni értékelő tábla- lapokon rögzíthetik véleményüket. Korosztályukhoz próbáltam igazítani, hogy mindenki számára könnyen kezelhető, érthető legyen. Előzetesen a gyermekekkel egyeztettem, hogy milyen rajz ikonokkal jeleznék szívesen, hogy melyik digitális eszközhasználat, tevékenykedési forma tetszett számukra a legjobban. A gyermekek egyéni értékelése előtt felelevenítjük, milyen jelet kell rajzolni tetszési sorrend szerint.

Piros szív--------- > legjobb volt

Sárga csillag----- > jó volt!

Zöld kör---------- > kevésbé volt jó!

Sorrendben az utolsóhoz nem rajzolnak

 

 Összegeztem a gyermekek által adott értékelést az alkalmazott digitális tevékenységek kedveléséről.

A gyermekek legnagyobb kedvel a digitális táblán a tollal való rajzok készítését végezték,

 Másodsorban szívesen készítették el a digitális anyák napi képeslapokat. Érdekes, hogy azok jelölték ezt a tevékenykedést többségében kedveltebbnek, akik kevésbé rajzolnak jól.

A hangrögzítés kedvelése került a harmadik helyre.

A fényképezés került utoljára, de igazán ez érthető is, hiszen már régóta használhatják óvodai csoportunkban, bizonyos szabályok betartásával a fényképezőgépet, így ez kevésbé volt érdekes számukra.

 

Megfigyeléseim alapján a gyermekek nagy örömmel vettek részt a digitális témahéten. Nagyon tetszett nekik, hogy behozhatták és használhatták az eszközöket. A szülők és kollegák is csodálkoztak, hogy a gyermekek milyen aktívan vesznek részt a tevékenykedéseken. Többen is nagyon könnyen sajátították el az eszközök programok kezelését. Látható ki használ otthon számítógépet, táblagépet. A gyerekek büszkén mutatták be nekünk és egymásnak eszközeik használatát, szívesen adták át társaiknak és segítették a munkájukat. A digitális táblán mindenki készített rajzot volt, aki többet is. A projekt végére könnyen segítség nélkül használták a digitális tollat váltottak színt, toll vastagságot, ecsetet, radírt, könnyen vonták vissza és törölték rajzaikat. Nagyon sok szép rajz született a munkák során figyelték egymást és értékelték a rajzokat.

 A táblagépeken és a telefonokon a hangrögzítést nagyon könnyen elsajátították, szívesen kérdezték egymást és vették fel az udvari szabad játék hangjait.

A digitális anyák napi képszerkesztéshez szinte mindenkinek szüksége volt óvodapedagógusi segítségre, de a képek nagyon tetszettek nekik. Többen tudnak írni, így ők begépelhették a szófelhőbe anyának szánt rövid üzeneteiket.

Nagyon tetszett nekik az egyéni értékelő tábla, mindenki büszkén jelezte véleményét a digitális felületen.

A videó szerkesztést elkezdtük több érdeklődővel, képeket válogattunk, a hangokat hallgattuk.

 

A projekt zárása a digitális anyák napi képek nézegetésével zárult.

 

Eszközigény:

Hardver: számítógép, digitális- tábla, -toll, projektor, digitális fényképezőgép, tabletek, okos telefon 

Szoftver:MimioStudio,  tablet hangrögzítője, MyPainter

Nyomtatott anyagok(Pl. tankönyvek)

·   Gabnai Katalin Drámajátékok Helikon Kiadó 1999,2005

·   Kaposi László Színházi füzetek /IV.  Kiadás éve:2002

·   Lovas Mihályné –Tar Ágnes: Varázstükör Nemzeti Geográfiai Kiadó

·   Demeter Lázár Katalin : játszótárs Geobook Hungary Kiadó 2008